חיפוש באתר

טפסים

נספח הרשמה לקייטנות קיץ 2019 -

הנחיות למילוי הטופס:

בחתימתי מטה הריני מאשר/ת בחתימתי כי קראתי את נהלי הקייטנה אשר מצויינים למטה בתקנון ואני מחויב/ת להם. אני מודע/ת לכך כי המרכז שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השתתפותו של ילד/ה אשר התנהגותו ומעשיו שלו או של הוריו יפריעו למהלך התקין של הפעילות ו/או יסכנו את הילד או ילדים אחרים.
*ידוע לי כי במהלך פעילויות הקייטנה צוות המרכז מצלם את הפעילות ואת המשתתפים לשימוש בפרסומי המרכז.

הנני מצהיר/ה כי לבני/בתי אין מגבלות רפואיות ומסוגל/ת לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה ותהיה מגבלה רפואית כל שהיא אני מתחייב/ת לדווח בהקדם
הילד/ה יודע לשחות
הילד/ה מורשה לצאת לבדו/ה בסיום הפעילות
חתימה

התקנון

תכני הקייטנה:

תכני הקייטנה תואמים את פרסום הקייטנה כפי שפורסם באתר המרכז ותואמים את כללי חוזר מנכ"ל ונהלי משרד החינוך כפי שמפורסמים מעת לעת. המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות את תכני הקייטנה (טל"ח) ובלבד שתינתן התראה לנרשמים לפני התאריך האחרון לרישום וללא מעבר על כללי חוזר מנכ"ל.


נהלי רישום וביטול:

1. הרישום למחזור הראשון ייעשה עד לתאריך 25.6.2019, ביטול הרישום עד לתאריך זה יעשה ללא עלות.
ביטול השתתפות לאחר 25.6.2019 ועד ליום 1.7.2019 יחויב בעלות של 200 ₪.
הרישום למחזור השני ייעשה עד לתאריך 11.7.2019. ביטול השתתפות בקייטנה לאחר 11.7.2019 ועד ליום 22.7.2019 יחויב בעלות של 200 ₪. משתתף שהוחלט על ידי המרכז להפסיק את השתתפותו, יחויב בעלות של האחוז היחסי של ימי הקייטנה בהם הוא נכח.

2. משתתף שהחליט על דעת עצמו להפסיק את השתתפותו בקייטנה במהלך הקייטנה יחויב בעלות של 150 ₪ לכל יום בו היה בקייטנה או בעלות מלאה של הקייטנה הסכום הקטן מבין השניים.

3. משפחה החייבת כספים למרכז לא תורשה להירשם לפעילות הקייטנה או שאר פעילויות המרכז עד הסדרת החוב.

4. בקשות לביטול יועברו בכתב למשרד המרכז, לא ייעשו ביטולים דרך המדריכים.

5. הרישום וההשתתפות בקייטנה כפופה לנהלי המרכז ותקנון זה.
במידה ויתעוררו אצל המשתתף בעיות משמעת או התנהגות שלא תאפשר הפעלה תקינה של המערכת, תהיה ההנהלה רשאית להפסיק פעילות משתתף זה באופן מידי.

6. חובת הלקוח לעדכן על כל שינוי בכתובת מגוריו, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי או פרטי חשבונו.

7. ניתן להסדיר את התשלום באמצעות המחאות, כרטיסי אשראי או מזומן, אך יש לעשות זאת לפני תחילת הקייטנה. התשלום לקייטנת הקיץ לא יפרש על פני יותר מ- 3 תשלומים.

8. הנחה משפחתית תינתן על בסיס הצגת ספח ילדים בתעודת הזהות של ההורה, על פי פירוט: 5% הנחה לילד שני לאותה משפחה, הנרשם לקייטנה, 10% לילד שלישי לאותה משפחה הנרשם לקייטנה, 15% הנחה לילד רביעי הנרשם לקייטנה.
הנחות לקייטנה יבוצעו רק לאחר אישור הרישום במערכת על ידי המרכז.

9. לקוח תושב רמת גן הזכאי להנחות נוספות הניתנות על ידי גופים המקובלים על ידי המערכת בלבד - (מפעלי בית עמנואל, מחלקת הרווחה וכד'), יש להביא טופס מקורי של אישור הזכאות למשרד המרכז מהגורם הרלוונטי על מנת להסדיר את התשלום. לקוח שלא יעביר אישור זכאות על הנחה מהגורם הרלוונטי בזמן הרישום יגבה ממנו מלוא הסכום לתשלום עבור הקייטנה עד הצגת אישור זכאות.

10. רישום לקייטנה ו/ או לצהרון הקייטנה (כולל רישום טלפוני) מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשומים.

קיץ מהנה ובטוח


צרו קשר:
  • מתנס רמת שיקמה
  • שלם 32
  • רמת גן
  • 03-6311410
  • פקס: 03-6314789
מתנסנט חוגים