חיפוש באתר

טפסים

דמי שימוש באולם בית מרתה -

הנחיות למילוי הטופס:

רח' בניהו 29 ר"ג - לאירוע חד פעמי אחה"צ/ערב

2 . השימוש באולם יכלול שרותי ניקיון:
3 . ידוע לי כי לא אהיה רשאי להעביר את השימוש במתקן לכל גורם אחר או גורמי משנה אחרים.:
4. אני אהיה אחראי עבור כל נזק שיגרם לאדם, לרבות קהל המבקרים או נזק לרכוש, מחמת כל מעשה או מחדל לרבות רשלנות ומקרה אסון, שיעשו ע"י כל אדם ו/או גורם הקשורים בפעילותי במתקן, והנני מתחייב לשלם פיצויים בגין כל נזק כזה ולפטור את המתנ"ס על חשבוני מכל תביעה שתוגש נגד המתנ"ס על כל נזק כאמור
ביום קבלת המפתח לאולם / מבנה / חדר .
6 . אני מתחייב לתאם אישית כל הכרוך באירוע, נושאים ארגוניים וטכניים עם גב' מרגו פרץ
7 . באם יגרמו למתנ"ס הוצאות שונות ו/או נזקים בגין השימוש במקום כתוצאה מהאירוע, אני מתחייב לשלם לכם את הוצאות הנזק תוך שבוע ימים מיום הגשת החשבון, וחתימת מנהל המתנ"ס תהווה הוכחה סופית לנכונותו.
8 . אני מתחייב להשתמש במתקן ובאביזריו בזהירות מרובה, לשמור ולמלא את כל תנאי הבטיחות המחויבים על פי כל דין ולמנוע קלקול, נזק השחתה ע"י כל אדם שהוא לרבות קהל המבקרים .
9 . ידוע לי כי השימוש במתקן כולל את השימוש במקום בלבד וכי אינני רשאי להשתמש בחדרים נוספים או במתקנים אחרים.
10 . ידוע לי כי איני רשאי להנפיק כרטיסי כניסה בתשלום לאולם, או לגבות כסף מהקהל או להחתים קהל בהוראת קבע כל שהיא בשום מקרה ובשום זמן הקשור לאירוע.
11 . זמני הפעילות ושעות סיום האירוע יהיו באחריות המשכיר החל מפתיחת האולם: אירוע אחה"צ עד השעה 20:00 / אירוע ערב עד השעה 23:00
סוג אירוע:
13. אני מתחייב לשמור על כללי מנהל תקין כגון: ניקיון, סדר והתנהגות נאותה לפי כללי המתנ"ס .
14. אני מתחייב לפנות את האולם מציוד, מכשירים, אשפה ושאריות מזון מיד בתום האירוע.
15 . שמירה בעת האירוע תהיה באחריות המשכיר לפי דרישות החוק.
16 . זמני הפעילות ושעות סיום האירוע יהיו באחריות המשכיר לפי חוקי העזר העירוניים ולא מעבר לכך.
17 . הריני מתחייב בזה להיות נוכח באירוע בעת קיומו, ידוע לי כי אי הימצאותי פיזית במהלך האירוע תחשב כהפרת החוזה.
18 . ידוע לי כי באירוע ישתתפו עד 250 אנשים בלבד ע"פ הנחיות גורמי הביטחון וחוקי העזר העירוניים.
19 . למתנ"ס לא תהיה כל אחריות בגין נזקים / גנבות / שרפה על כל סוגי הציוד או הרכוש שיביא המשכיר לשימושו או להצגה במקום.
הריני מביע הסכמתי לכתוב לעיל, לשכור המקום ע"פ התנאים הנ"ל ומתחייב בזאת כלפי מתנ"ס שיקמה המחודש לקיים כל ההתחייבויות לפי כתב התחייבות זה .
חתימת השוכר/ ת:
צרו קשר:
  • מתנס רמת שיקמה
  • שלם 32
  • רמת גן
  • 03-6311410
  • פקס: 03-6314789
מתנסנט חוגים