תקנון וטופס רישום תשפ"ה

הנחיות למילוי הטופס:

נהלי רישום לחוגים לשנת תשפ"ה 2024-2025

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

 שנת הפעילות בחוגי המרכז הקהילתי מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יולי למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח .

 בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופשה והחגים במהלך השנה.

 ההרשמה לחוגים הינה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

 התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית .

 פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים.

 הנהלת המרכז תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קבוצות בחוגים בהתחשבות מרבית במשתתפים.

 אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות החוג, למעט היעדרות שבועיים ומעלה באישור רפואי.

 בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר (עד סוף חודש יולי 2023)

 לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי בתחילת השנה. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא.

 משתתף/ת החייב/ת כספים למרכז לא יורשה להירשם לפעילות המרכז בשנת הפעילות תשפ"ג עד הסדרת החוב.

 הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.

 הודעה על שינוי בלתי צפוי של חוג/פעילות תינתן באמצעות sms / וואטאפ . יש לוודא שיש בידי המרכז מספר נייד עדכני.

 על הלקוח לעדכן על כל שינוי בכתובת המגורים, טלפון, נייד, פרטי תשלום.

 קביעת שיעור ניסיון בכלי נגינה ושיעורים פרטיים בלמידה, יגבה תשלום מראש. ובהרשמה יגבה תשלום שנתי כמו שאר החוגים.

פרטי המשלם:
אב/אם/סב/סבתא/אחר
נא סמן
(נא לכתוב באותיות גדולות)
פרטי הנרשם (יש למלא לכל משתתף טופס נפרד):
נא סמן
הצהרת בריאות
נא סמן
אמצעי תשלום
באמצעות כרטיס אשראי
אבקש לחייב את כרטיס האשראי: (לנרשמים באמצע החודש ומעוניינים לשלם באשראי על חודש החולף + החודש השוטף יש לקחת בחשבון חיוב כפול)
המעוניינים לשלם באמצעות צ'קים או הוראת קבע יש להגיע למשרדי המזכירות.
טופס ללא אמצעי תשלום לא ייקלט במערכת.
הריני מאשר בחתימתי שקראתי את נהלי המתנ"ס ואני מחויב להם.
חתמו כאן

התקנון

נהלי רישום לחוגים לשנת תשפ"ה 2024-2025

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

ü       שנת הפעילות בחוגי המרכז הקהילתי מתקיימת בין החודשים ספטמבר  עד יולי למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח .

ü       בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופשה והחגים במהלך השנה.

ü       ההרשמה לחוגים הינה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.

ü       התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית .

ü       פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימאלי של משתתפים.

ü       הנהלת המרכז תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קבוצות בחוגים בהתחשבות מרבית במשתתפים.

ü       אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא עלות החוג, למעט היעדרות שבועיים ומעלה באישור רפואי.

ü       בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר (עד סוף חודש יולי 2023)

ü       לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי בתחילת השנה. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא.

ü       משתתף/ת החייב/ת כספים למרכז לא יורשה להירשם לפעילותהמרכז בשנת הפעילות תשפ"ג עד הסדרת החוב.

ü       הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.

ü       הודעה על שינוי בלתי צפוי של חוג/פעילות תינתן באמצעות sms  / וואטאפ . יש לוודא שיש בידי המרכז מספר נייד עדכני.

ü       על הלקוח לעדכן על כל שינוי בכתובת המגורים, טלפון, נייד, פרטי תשלום.

ü       קביעת שיעור ניסיון בכלי נגינה  ושיעורים פרטיים בלמידה, יגבה תשלום מראש. ובהרשמה יגבה תשלום שנתי כמו שאר החוגים.

     הנחות

ü       עבור חוג נוסף תינתן הנחה  5% לחוג שני, 10% שלישי  15% רביעי על הזול מבניהם, ההנחות לחוגים בלבד.  

ü       לתושבי רמת שיקמה תינתן הנחה 10% על כל חוג.

ü       לקבלת הנחות נוספות ניתן לקבל במשרד טופס ועדת הנחות למפעלי בית עמנואל לתושבי רמת גן בלבד.

ü       לא יינתנו כפל הנחות (תושב שכונה).

      ביטול השתתפות

ü       ביטול חוג יעשה אך ורק באמצעות טופס ביטול, במקרה של ביטול חוג על ידי המרכז יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

ü       יש לוודא קבלת אישור ביטול. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר על ידי המרכז ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג, וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. סיום חוג רק בסוף חודש.

ü       ידוע לי כי על פי נהלי המתנ"ס אין החזרי כספים עבור היעדרות מחוג מסיבה כלשהיא, למעט מקרים של סיכול וכח עליון.

ü       ביטול חוג יכנס לתוקפו יומיים מיום הגשת טופס הביטול במשרד המרכז . המשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף החודש בקשות לביטול השתתפות בחוגים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול במשרד המרכז.

ü       העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש. במידה ויש מקום בקבוצה.

ü       אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

ü       אני מתחייב לסלק כל חוב בגין תשלום שלא כובד תוך שבוע ימים ממועד התשלום המקורי. במידה ולא שולם החוב ידוע לי שהשתתפותי בפעילות תופסק באופן מידי.

ü       בחתימה על מסמך זה הריני מסכים כי מרכז קהילתי רמת שיקמה תשתמש בפרסום וביחסי הציבור שהיא עושה בתמונות שצולמו במהלך הפעילות במרכז.

      אמצעי תשלום

ü       תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, שיקים ,הוראת קבע מראש לכל שנת הפעילות. מומלץ להירשם ולשלם דרך האתר המאובטח של המתנ"ס www.shikma.org   לתשומת לבכם! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה.

ü       שעות קבלת קהל: ימים א' – ה' בוקר משעה 8:30 – 13:00 אחה"צ משעה 16:00 – 19:00.

• אבקש לחייב את כרטיס האשראי: (לנרשמים באמצע החודש ומעוניינים לשלם באשראי על חודש החולף + החודש השוטף יש לקחת בחשבון חיוב כפול)
• המעוניינים לשלם באמצעות צ'קים או הוראת קבע יש להגיע למשרדי המזכירות.
• טופס ללא אמצעי תשלום לא ייקלט במערכת.
• הריני מאשר בחתימתי שקראתי את נהלי המתנ"ס ואני מחויב להם.


סמנו V ליד "אני לא רובוט"